De 12 meest gestelde vragen over vakantiegeld


In de praktijk komen wij zeer geregeld tegen dat er een onjuist bedrag aan vakantiegeld wordt uitbetaald aan de medewerkers. Vaak gebeurt dit onbewust en zonder kwade bedoelingen. Ondernemers zijn vaak onvoldoende op de hoogte van de wetgeving rondom de vakantiebijslag. Feit blijft dat u als werkgever dient te handelen naar de wetgeving.

 

1. Over iedere euro die wordt uitbetaald aan de werknemer moet vakantiegeld gereserveerd worden?

U moet vakantiegeld betalen over al het loon dat u aan een medewerker betaalt voordat u de inhoudingen in mindering brengt. Prestatietoeslagen, gevarengeld, uitbetaalde vakantiedagen, provisies en onregelmatigheidstoeslagen tellen dus ook mee in de berekening.

Ook voor zieke werknemers moet je vakantiegeld betalen. Als een medewerker tijdens ziekte 70 procent van zijn loon ontvangt, bouwt hij over dat bedrag vakantiegeld op.

 

2. Waarover hoef ik geen vakantiegeld uit te betalen?

U hoeft geen vakantiegeld te betalen over uitbetalingen die niet direct betrekking hebben op het reguliere dienstverband. U moet dan bijvoorbeeld denken aan betaald overwerk, onkostenvergoedingen, winstuitkeringen, eindejaarsuitkeringen (dertiende maand) en uitkeringen bij bijzondere gelegenheid zoals jubilea. Het kan zijn dat de CAO waaronder u valt hier anders mee omgaat, deze is dan altijd leidend.

 

3. Wordt er vakantiegeld opgebouwd over overuren en meeruren?

Moet er onderscheid gemaakt worden tussen overuren bij een fulltime werknemer en meeruren bij een parttime werknemer? Bouwt een werknemer vakantiegeld op?

In de regel spreken we van overuren als er meer wordt gewerkt dan de gebruikelijke maximale arbeidsomvang (in de regel 36, 38 of 40 uur). Overuren worden, normaliter,  voor een hoger percentage dan 100% verloond. Meeruren zijn 'overuren' voor een parttimer. Er wordt extra gewerkt, maar binnen de maximale arbeidsomvang. Deze uren worden voor 100% verloond.

Overuren bij een fulltime werknemer worden niet meegenomen in de vakantiegeld opbouw. Meeruren bij een parttimer moeten worden meegenomen in de opbouw van het vakantiegeld.

 

4. Bij nulurencontracten is het vakantiegeld niet van toepassing?

Elke werknemer heeft recht op loon (salaris), vakantiegeld en vakantie uren, dus ook over de loon uit een nul-urencontract (over de gewerkte uren) moet u vakantiegeld betalen.

 

5. Vakantiegeld is altijd 8 procent van het bruto jaarloon?

De vakantietoeslag bedraagt minimaal 8 procent van het bruto jaarloon, maar u mag er ook voor kiezen om meer uit te betalen. Minder dan 8 procent is mogelijk, wij verwijzen u hiervoor naar vraag 11.

 

6. Moet het vakantiegeld één keer per jaar uitgekeerd worden?

U bent verplicht om minimaal één keer per jaar vakantiegeld uit te keren. Deze toeslag moet uiterlijk in juni zijn betaald. Maar je mag met medewerkers ook afspreken om het geld in termijnen of op een ander moment uit te keren. Dit moet wel schriftelijk zijn vastgelegd. Overweeg je het vakantiegeld op een ander tijdstip uit te keren, check dan wel de CAO. Mogelijk is hierin vastgelegd dat het geld op een bepaald moment moet worden uitgekeerd.

Bij uitzendwerk, nuluurders of vakantiewerk mag u het vakantiegeld maandelijks uitkeren bij het reguliere loon. Het is belangrijk dat een werknemer goede notie heeft van het feit dat het vakantiegeld maandelijks wordt uitbetaald.

Werknemers kunnen vragen om hun vakantietoeslag eerder te ontvangen, om bijvoorbeeld een schuld te kunnen aflossen. Je mag hier gehoor aan geven, maar bent hiertoe niet verplicht.

 

7. Mag ik het vakantiegeld periodiek uitbetalen?

U mag ook met de werknemers afspreken dat bij elke verloning het opgebouwde vakantiegeld direct wordt uitbetaald. U hoeft in dit geval niet het bijzonder tarief toe te passen. Met andere woorden het vakantiegeld wordt verloond via de witte tijdvaktabel.

 

8. Vakantiegeld moet ik direct uitbetalen bij einde dienstverband?

Neemt een werknemer ontslag of wordt de arbeidsovereenkomst niet verlengd dan moet het nog openstaande deel van het vakantiegeld uitbetaald worden. U kunt ervoor kiezen om het vakantiegeld direct uit te betalen in de laatste maand dat de werknemer werkzaam bij u is.  Vaak kiezen ondernemers ervoor om het vakantiegeld een maand later uit te keren zodat eventuele boetes of andere inhoudingen nog gerealiseerd kunnen worden.

 

9. Het vakantiegeld is altijd 8%?

Volgens de wet heeft iedereen in loondienst recht op minimaal 8 procent vakantietoeslag. Wanneer de CAO een ander percentage (hoger dan 8%) aangeeft dan dient dit te worden gehanteerd. Ondernemers die niet gekoppeld zijn aan een CAO.

 

10. Over uitbetaalde vakantiedagen ben ik geen vakantietoeslag verschuldigd?

Ook over uitbetaalde vakantiedagen moet je vakantiegeld reserveren. Immers, als uw werknemer deze dagen gewoon had opgenomen, had u tijdens de vakantie ook vakantiegeld betaald over het loon.

 

11. Over het meerdere dan drievoud minimumloon betaal ik geen vakantietoeslag?

 Als het door de werkgever en werknemer overeengekomen loon meer dan het drievoud van het minimumloon bedraagt, mag bij de arbeidsovereenkomst bepaald worden dat de werknemer geen recht of minder heeft op vakantiebijslag over het bovenliggende deel van het drievoud van het minimumloon. Dit moet wel schriftelijk zijn vastgelegd.

 

12. Moet ik aan een DGA of een stagiaire vakantiegeld uitbetalen?

Aan een DGA (directeur groot aandeelhouder) of een stagiaire hoeft u geen vakantiegeld uit te betalen. U hoeft hier niets schriftelijk over vast te leggen. Natuurlijk staat u vrij dit wel te doen.