Hoe hoog is de transitievergoeding? - Humanwave

Hoe hoog is de transitievergoeding?

In deze helpfile zullen er een aantal zaken rondom de transitievergoeding worden besproken. 
 1. Waar heeft de medewerker recht op?
 2. Wanneer moet een transitievergoeding worden betaald?
 3. Wanneer hoeft geen transitievergoeding worden betaald?
 4. Wat is het verschil tussen een transitievergoeding en een vaststellingsovereenkomst (VSO)?
 5. Hoe bepaal ik het bruto maandsalaris?
 6. Hoe bereken ik de hoogte van de transitievergoeding?
 7. Welke kosten mag ik aftrekken van de transitievergoeding?

Waar heeft de medewerker recht op?
De hoogte van de transitievergoeding wordt berekend op basis van twee onderdelen; het bruto maandsalaris en de duur van het dienstverband . 
 • De medewerker heeft recht op 1/3 maandsalaris per heel dienstjaar vanaf zijn of haar eerste werkdag. 
  Als de medewerker maar heel kort in dienst is, dan wordt dit naar rato berekend waarbij bij niet volledige maanden naar het aantal dagen wordt gekeken waarin de medewerker in dienst is..
 • De vergoeding in het ontslagrecht heeft een bovengrens. De maximale vergoeding is € 86.000 bruto (2022). Als de werknemer meer dan € 86.000 per jaar verdient, is de vergoeding maximaal 1 jaarsalaris. 


Wanneer moet een transitievergoeding worden betaald?
Een transitievergoeding moet worden betaald als een medewerker op jouw verzoek de organisatie moet verlaten. Dit kan zijn doordat je zijn of haar tijdelijke contract niet verlengd, de medewerker ontslaat in de proeftijd, of besluit eerder afscheid te nemen. 
Let op: zelfs als je medewerker na 1 uur in de proeftijd ontslaat, heeft hij of zij al recht op een transitievergoeding. 
Dit is de wetgeving zoals die geldt vanaf 01-01-2020, hiervoor golden er andere regels. 


Wanneer hoeft geen transitievergoeding worden toegekend?
Er hoeft geen transitievergoeding te worden betaald als: 
 • Als de werkgever de medewerker aanbiedt om het tijdelijk contract te verlengen met minimaal gelijke voorwaarden. Het maakt niet uit of het aanbod geaccepteerd wordt. Zijn de voorwaarden veel minder, dan heeft de medewerker wel recht op een transitievergoeding.
 • De medewerker zelf ontslag neemt.
 • Als medewerkers de AOW-leeftijd of andere pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt, en daardoor uit dienst gaat;
 • De medewerker jonger dan 18 jaar is en 12 uur of minder per week werkt;
 • Als het om een stagiair of een BBL'er gaat; 
 • Het bedrijf failliet is, onder curatele staat of in de schuldsanering zit;
 • Ontslag wegens ernstig verwijtbaar handelen/nalaten. Een ontslag op staande voet valt hier natuurlijk ook onder; 

Wat is het verschil tussen een transitievergoeding en een vaststellingsovereenkomst (VSO)?
Een transitievergoeding is het minimum waar de medewerker recht op heeft, een VSO is een afspraak tussen werkgever en werknemer waarin wordt afgesproken hoe het dienstverband beëindigt gaat worden en onderdeel van deze vso kan een ontslagvergoeding/beëindigingsvergoeding zijn.


Hoe bepaal ik het bruto maandsalaris?
Om de hoogte van de transitievergoeding te berekenen is het bruto maandsalaris nodig. Hier onder staat uitgeschreven hoe je deze berekend. De hoogte van het bruto maandsalaris is afhankelijk van het type contract wat de medewerker heeft.
 1. Hoe bepaal je het bruto maandsalaris bij een contract met een vast aantal uren? 
  Je neemt het laatste basis bruto maandsalaris + Laatste bruto maandsalaris * 0.08 (het vakantiegeld).

 2. Hoe bepaal je het bruto maandsalaris bij een contract met een wisselend aantal uren of oproepkracht?
  Je neemt het laatste uurloon, en je bepaalt hoeveel uur de medewerker het laatste jaar gewerkt heeft. Het uurloon maal deze uren gedeeld door 12 geeft het maandloon.
Als de medewerker korter dan een jaar in dienst is geweest, dan deel je door het aantal niet afgeronde maanden dat de medewerker in dienst is geweest. 

Wat voor extra kosten komen hier nog bij?
Bij het maandsalaris, tel je de volgende salariscomponenten op als de medewerker hier recht op heeft: 
- Het laatste bruto maandsalaris * percentage van de vaste eindejaarsuitkering; 
- Het gemiddelde overwerk + ploegentoeslag + consignatietoeslag + bruto ziektekostenvergoeding + vitaliteitsbudget over het laatste jaar / 12 maanden.
Als de medewerker korter dan een jaar in dienst is geweest, dan deel je het door het aantal maanden dat de medewerker in dienst is geweest. Hierbij moet je de maanden niet afronden. 
- De gemiddelde bonus, winstuitkeringen en/of variabele eindejaarsuitkeringen over de afgelopen 3 jaar / 36 maanden. Als de medewerker korter dan 3 jaar in dienst is geweest, dan deel je het door het aantal maanden dat de medewerker in dienst is geweest. 

Voorbeeld 1: Contract met vaste werktijden 
Een medewerker verdient 2800 euro per maand en heeft daarnaast recht op vakantiegeld en een vaste eindejaarsuitkering van 8,3 %. Voor overwerk is er 2100 euro uitbetaald. Er is drie keer een bonus van 1200 euro uitbetaald in de laatste twee jaar, het eerste jaar heeft hij geen bonus gehad. De medewerker is drie jaar in dienst geweest. 

Het gemiddelde overwerk van het afgelopen jaar is ( 2100 / 12 = ) 175.
De gemiddelde bonus over de afgelopen jaren is ( 1200 * 3 / 36 = ) 100  
Het bruto maandsalaris = 2800 + ( 2800 * 0,08 ) + ( 2800 * 0,083 ) + 175 + 100 = 3531,40

Voorbeeld 2: Contract met wisselend aantal uren
Een medewerker heeft een uurloon van 20 euro. Zij heeft gemiddeld 1200 uur gewerkt het afgelopen jaar. 

Het bruto maandsalaris = ( 20 * 1200 / 12 ) * 1,08 = 2160. 


Hoe bereken ik de hoogte van de transitievergoeding?
De transtitievergoeding wordt berekend volgens de volgende formule, met het bruto maandsalaris zoals hierboven is bepaald. 

( ( bruto maandsalaris * 1/3 ) / 12 ) * aantal maanden in dienst 

Voorbeeld 1:
De medewerker met een contract met vaste werktijden is 3 jaar in dienst geweest. Zijn bruto maandsalaris is 3531,40 euro zoals hierboven is berekend. 
De berekening wordt dan als volgt:

Transititevergoeding =  ( 3531,40 * 1/3 ) / 12 * 36 = 3531,40 euro. 

Voorbeeld 2:
De medewerker met een contract met een wisselend aantal uren is 2 jaar in dienst geweest. Zijn gemiddelde bruto maandsalaris is 2160 euro zoals hierboven is berekend. 

Transitievergoeding = ( 2160 * 1/3 ) / 12 * 24 = 1440 euro. 

Voorbeeld 3:
De medewerker met een oproepcontract is korter dan 6 maanden in dienst geweest en heeft een bonus ontvangen. Zijn uurloon is 20 uur en zijn uren in het half jaar 600 uur en de bonus was 300 euro. 

Zijn bruto maandsalaris is dan: ( 20 * 600 / 6 ) * 1,08 + ( 300 / 6 ) = 2160 + 50 = 2210. 
De transitievergoeding wordt dan: ( 2210 * 1/3 ) / 12 * 6 = 368,33


Welke kosten mag ik aftrekken van de transitievergoeding?
Je kan de kosten van bijvoorbeeld outplacement of scholing aftrekken van de vergoeding. Deze kosten moeten zijn gemaakt met oog op het ontslag en in overleg met de werknemer. Dit geldt alleen als de werknemer hiermee instemt.  

Wist je dal dat wij een Humanwave ontslagtool hebben ontwikkeld? Hier bereken je de hoogte van de transitievergoeding zonder moeite: Bereken de ontslagvergoeding 

  • Related Articles

  • Ontslag | Wat komt er bij kijken en wat kost het je?

   Wanneer je besluit om met een medewerker niet verder te gaan, zijn er voor een correcte beëindiging en afronding van de samenwerking een aantal zaken van belang waar je rekening mee moet houden. Natuurlijk kun je ervoor kiezen om direct advies in te ...
  • Offboarden | Ontslag met wederzijds goedvinden

   Deze helpfile is gebaseerd op ontslag met wederzijds goedvinden. Dat wil zeggen ontslag waarbij een tijdelijk contract wordt ontboden, of een vast contract wordt ontboden, en de werkgever en werknemer samen in onderhandeling gaan over de ...
  • Offboarden | Medewerker neemt ontslag

   Aankondiging De medewerker komt met het nieuws dat hij of zij iets anders heeft gevonden, en stopt bij jullie organisatie. Het offboarden wordt ingang gezet. Er wordt een exitgesprek ingepland, om alles goed te laten afronden, en wanneer het tijd is, ...
  • Hoe kan ik de bijtelling voor een leaseauto corrigeren?

   Wanneer je medewerker gebruik maakt van een leaseauto en voor dit gebruik geen verklaring 'geen privégebruik' heeft, dan moet je voor deze leaseauto bijtelling berekenen. Dit doe je aan de hand van de fiscale waarde en het bijtellingspercentage van ...
  • Wanneer dien je een transitievergoeding te betalen?

   Werknemers hebben sinds 1 januari 2020 recht op een vergoeding als het dienstverband op initiatief van de werkgever wordt beëindigd. Deze vergoeding heet een transitievergoeding. Een transitievergoeding moet worden toegekend onder de volgende ...