Wat is de PAWW bijdrage? - Humanwave

Wat is de PAWW bijdrage?

De overheid heeft sinds 2016 aanpassingen doorgevoerd in de WW- en loongerelateerde WGA-uitkeringen. Als antwoord hierop hebben sociale partners afspraken gemaakt over de reparatie hiervan. Deze afspraken zijn vastgelegd in de PAWW: de Private Aanvulling WW en WGA. Hierin staat beschreven dat werknemers- en werkgeversorganisaties overeen zijn gekomen dat alleen de werknemers een PAWW-bijdrage hoeven te betalen. Met ingang van 1 maart 2018 zal voor o.a. de cao Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening de PAWW-bijdrage ingehouden worden op het brutoloon (kolom 3 van de loonstaat) van de werknemers. Naar verwachting zullen meerdere cao's later volgen.

Wanneer in de cao wordt aangegeven dat de PAWW bijdrage ingehouden moet worden, krijg je hier bericht van van Stichting PAWW. In de brief die  je ontvangt staat precies aangegeven wat de PAWW bijdrage inhoudt en hoe je je kan registreren op het PAWW-portaal. Via dit portaal kan je periodieke aangifte doen van de ge├»nde bijdragen. Als werkgever ben je verantwoordelijk voor de inhouding en afdracht van deze PAWW-bijdrage aan Stichting PAWW. In de andere helpfiles over de PAWW zal uitgelegd worden hoe dit component toegevoegd kan worden en hoe je deze kunt koppelen aan de medewerker. 

De PAWW is een regeling die wordt gefinancierd via een omslagstelsel. De werknemer betaalt voor de deelname aan de PAWW-regeling een bijdrage. Onderstaand schema bevat het bijdragepad voor de komende jaren. In 2017 is de bijdrage 0,1% van het (gemaximeerde) brutoloon en stijgt in de komende jaren geleidelijk naar 0,6% (in 2022). De bijdrage percentages voor 2017 en 2018 zijn vastgesteld en de percentages voor 2019 tot en met 2022 zijn geraamde bijdrage-percentages. De bijdrage is in ieder geval voor de periode tot en met 2022 gemaximeerd op 0,75%.

De bijdrage start vanaf het moment dat een cao over de PAWW-afspraken is ingegaan en ondergebracht is bij Stichting PAWW. De bijdrage in enig jaar is onafhankelijk van het instapmoment en is gebaseerd op het brutoloon inclusief vakantiegeld, eindejaarsuitkering, dertiende maand, toeslagen etc.

De hoogte van de bijdrage wordt jaarlijks in november vastgesteld door het bestuur van Stichting PAWW in overleg met Stichting van de Arbeid. De hoogte van de bijdrage is afhankelijk van de verwachte uitkeringen in het volgende kalenderjaar.

  • Related Articles

  • Hoe voeg ik de PAWW bijdrage toe bij de medewerkers?

   Wanneer het PAWW component in de organisatie instellingen is toegevoegd, kan dit component toegevoegd worden aan de medewerker. Wanneer het component nog niet is toegevoegd, dien je eerst de stappen uit de helpfile Hoe maak ik het component PAWW ...
  • Hoe maak ik het component PAWW bijdrage aan?

   Wanneer de CAO voorschrijft dat je PAWW moet inhouden op het bruto salaris van je medewerker, dan dien je eerst dit component aan te maken in de organisatie instellingen. Hoe je dit doet, staat in deze helpfile uitgelegd.  Stap 1 Ga naar de Algemene ...
  • Wat is te vinden in het profiel van de medewerker?

   In het profiel van de medewerker wordt weergegeven wat de medewerker doet, wie de persoon is en welke aanpassingen en aanvragen er de afgelopen tijd voor de medewerker gedaan zijn. Het profiel is in vier tabbladen onderverdeeld, die elk zijn eigen ...
  • Hoe kan ik de bijtelling voor een leaseauto corrigeren?

   Wanneer je medewerker gebruik maakt van een leaseauto en voor dit gebruik geen verklaring 'geen privégebruik' heeft, dan moet je voor deze leaseauto bijtelling berekenen. Dit doe je aan de hand van de fiscale waarde en het bijtellingspercentage van ...
  • Wat is de UPA?

   De UPA is de Uniforme Pensioenaangifte naar Zorg en Welzijn (PFZW). Achtergrond Tot en met 2016 moest je de gegevens handmatig doorgeven via de site van het Pensioenfonds Zorg en Welzijn. Vanaf 2017 moet je dit doen via een elektronische aangifte die ...