Wet Verbetering Poortwachter - Humanwave

Wet Verbetering Poortwachter

De Wet Verbetering Poortwachter is opgesteld om het aantal werknemers dat in de ziektewet terechtkomt terug te dringen. Indien een werknemer langdurig ziek is, dien je als werkgever een dossier aan te maken waarin alle acties staan die jij en de zieke werknemer hebben gedaan rondom de re-integratie. Indien dit dossier niet aanwezig is, dan kan dit betekenen dat je een boete krijgt of de zieke medewerker een jaar langer moet doorbetalen.
Het doel van de wet is langdurig zieken naar passend werk te begeleiden.

Als organisatie zijn er een aantal zaken waar je rekening mee moet houden. De Wet Verbetering Poortwachter verlangt dat de werkgever en werknemer zich samen met arbodienst of gecertificeerde bedrijfsarts inspannen om de getroffen werknemer zo snel mogelijk weer aan het werk te krijgen.

Hier gelden bepaalde richtlijnen voor. Er zijn een aantal verplichtingen die al beginnen in de eerste week na de ziekmelding.
In dit document vind je links naar praktische websites over deze wet en de formulieren die je nodig hebt om het re-integratiedossier op te bouwen.

Algemene informatie kun je vinden op het arboportaal.
Alle documenten vind je op het UWV.

Hoe werkt Poortwachter binnen Humanwave?
In Humanwave krijg je standaard notificaties op de momenten waarop je actie moet ondernemen. In onderstaande tabel is te zien wanneer de notificaties verstuurd worden:


Ontvanger

Wanneer

Poortwachter notificaties

HRM manager

Vanaf datum ziekmelding: In week 2, 6, 8, 14, 20, 26, 32, 38, 42, 44, 50, 52, 56, 62, 68, 74, 80, 86, 91, 97.

Bij 2 jaar ziek.

In onderstaand traject zie je per week de belangrijkste acties staan die ondernomen moeten worden na de ziekmelding. 

Week 1: Melding bij arbodienst of bedrijfsarts
Ziektegeval melden bij de arbodienst of bedrijfsarts. 

Week 6: Probleemanalyse
De arbodienst of bedrijfsarts moet een probleemanalyse maken. Hierin staat waarom de medewerker niet meer kan werken, wat zijn mogelijkheden tot herstel zijn en wanneer hij het werk weer denkt te kunnen hervatten.

Week 8: Plan van Aanpak
De werkgever stelt in overleg met de medewerker een Plan van Aanpak (PvA) op. Hierin staat wat beide partijen gaan doen om de medewerker weer aan het werk te krijgen. Het PvA is een onderdeel van het re-integratiedossier. Deze moet bijgehouden worden wanneer er sprake is van dreigend langdurig verzuim. In dit dossier staat het verloop van de ziekte en alle activiteiten die beide partijen hebben ondernomen om terugkeer naar werk weer mogelijk te maken.

Het plan van aanpak kan je downloaden via het UWV.

Week 14: Voortgang
De werkgever moet de voortgang met de medewerker bespreken. Er wordt samen met de medewerker een casemanager gekozen die de uitvoering van het PvA controleert en begeleidt. Het wordt aangeraden om de voortgang elke zes weken te bespreken.

Week 20, 26, 32 en 38: Voortgang
Voortgang bespreken met de medewerker, elke 6 weken.
Voor het opbouwen van het dossier is het belangrijk dat de voortgangsgesprekken toevoegt aan het dossier.

Week 42: Ziek melden bij UWV
De medewerker moet door de werkgever ziekgemeld worden bij het UWV. Dit moet je uiterlijk de eerste werkdag nadat de medewerker 42 weken ziek is.
Het formulier kan je downloaden via het UWV: Ziekmelden UWV

Week 44, 50: Voortgang
Voortgang bespreken met de medewerker.
Zorg dat je de besprekingen aan het dossier toevoegt, voor de dossiervorming.

Week 46-52: Eerstejaarsevaluatie
Als de medewerker langer ziek is, volgt er tussen week 46 en 52 een eerstejaarsevaluatie. Werkgever en werknemer evalueren het afgelopen jaar en stellen vast welk re-integratieresultaat ze in het tweede ziektejaar willen behalen en hoe ze dat gaan doen.
Het formulier kun je invullen via het UWV: Eerstejaarsevaluatie

Week 56, 62, 68, 74, 80, 86, 91, 97 
Voortgang bespreken met medewerker, elke 6 weken.
Zorg dat je de besprekingen toevoegt aan het dossier, voor de dossiervorming.

Week 87
Als de medewerker in de 87e week nog niet teruggekeerd is, ontvangt hij een WIA-aanvraagformulier van het UWV.
Dit formulier moet binnen drie weken teruggestuurd worden naar het UWV.
Het UWV beoordeelt het re-integratieverslag en voert een WIA-uitkering uit en start de WIA-uitkering indien aan de wettelijke voorwaarden is voldaan.

Na 20 maanden
Wanneer de medewerker na 20 maanden nog niet volledig aan het werk is, stelt de werkgever in overleg met de werknemer een re-integratieverslag op. Hierin staan alle afspraken en concrete resultaten van de geplande werkhervatting.
  • Related Articles

  • Wet Verbetering Poortwachter | Acties

   Wanneer een medewerker langdurig ziek is wil je niet achter de feiten aan lopen. In Humanwave staan de standaard notificaties op de momenten waarop je actie moet ondernemen wanneer er een openstaande ziekmelding is. Maar welke actie moet er wanneer ...
  • Hoe om te gaan met ziekte in Humanwave?

   Deze workflow weergeeft het functionele proces rondom ziekmelding in Humanwave, en welke stappen je moet doorlopen, en waar je op moet letten wanneer je te maken krijgt met langdurige ziekte. Start ziekte De medewerker meldt zich ziek. De ziekmelding ...
  • De 6 meest gestelde vragen over verlof en verzuim

   Alles weten over verlof en verzuim in Humanwave? Lees hieronder de top 6 meest gestelde vragen. 1. Klopt de verlofopbouw wel? De verlofopbouw moet simpelweg kloppen. Is deze te hoog, te laag, of zelfs nul? Lees dan in onze helpfile hoe je kan ...
  • De Wet Betaald Ouderschapsverlof (WBO)

   De Wet betaald ouderschapsverlof zorgt ervoor dat werknemers doorbetaald krijgen tijdens een deel van hun ouderschapsverlof. Op dit moment is het ouderschapsverlof nog onbetaald. De wetswijziging volgt op een Europese richtlijn die voorschrijft dat ...
  • Inhouding WGA bij werknemers: weergave in journaalposten en loonaangiftes

   Aan het begin van het jaar ontvang je van de Belastingdienst een brief met daarin het Werkhervattingskas (Whk) premiepercentage. De gedifferentieerde Whk premie is een sociale premie die bestaat uit een premiecomponent Werkhervatting Gedeeltelijk ...