Wat is de PAWW bijdrage?


De overheid heeft sinds 2016 aanpassingen doorgevoerd in de WW- en loongerelateerde WGA-uitkeringen. Als antwoord hierop hebben sociale partners afspraken gemaakt over de reparatie hiervan. Deze afspraken zijn vastgelegd in de PAWW: de Private Aanvulling WW en WGA. Hierin staat beschreven dat werknemers- en werkgeversorganisaties overeen zijn gekomen dat alleen de werknemers een PAWW-bijdrage hoeven te betalen. Met ingang van 1 maart 2018 zal voor o.a. de cao Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening de PAWW-bijdrage ingehouden worden op het brutoloon (kolom 3 van de loonstaat) van de werknemers. Naar verwachting zullen meerdere cao's later volgen.


Wanneer in de cao wordt aangegeven dat de PAWW bijdrage ingehouden moet worden, krijgt u hier bericht van van Stichting PAWW. In de brief die u ontvangt staat precies aangegeven wat de PAWW bijdrage inhoudt en hoe u zich kunt registreren op het PAWW-portaal. Via dit portaal kunt u periodieke aangifte doen van de geïnde bijdragen. Als werkgever bent u verantwoordelijk voor de inhouding en afdracht van deze PAWW-bijdrage aan Stichting PAWW. In de andere helpfiles over de PAWW zal uitgelegd worden hoe dit component toegevoegd kan worden en hoe u deze kunt koppelen aan de medewerker. 


De PAWW is een regeling die wordt gefinancierd via een omslagstelsel. De werknemer betaalt voor de deelname aan de PAWW-regeling een bijdrage. Onderstaand schema bevat het bijdragepad voor de komende jaren. In 2017 is de bijdrage 0,1% van het (gemaximeerde) brutoloon en stijgt in de komende jaren geleidelijk naar 0,6% (in 2022). De bijdrage percentages voor 2017 en 2018 zijn vastgesteld en de percentages voor 2019 tot en met 2022 zijn geraamde bijdrage-percentages. De bijdrage is in ieder geval voor de periode tot en met 2022 gemaximeerd op 0,75%.In dit schema zijn enkele voorbeelden opgenomen afgerond in euro's.De bijdrage start vanaf het moment dat een cao over de PAWW-afspraken is ingegaan en ondergebracht is bij Stichting PAWW. De bijdrage in enig jaar is onafhankelijk van het instapmoment en is gebaseerd op het brutoloon inclusief vakantiegeld, eindejaarsuitkering, dertiende maand, toeslagen etc.


De hoogte van de bijdrage wordt jaarlijks in november vastgesteld door het bestuur van Stichting PAWW in overleg met Stichting van de Arbeid. De hoogte van de bijdrage is afhankelijk van de verwachte uitkeringen in het volgende kalenderjaar.