Tip: De allerbeste vragen over vakantiegeld


In de praktijk komen wij zeer geregeld tegen dat een onjuist bedrag aan vakantiegeld wordt uitbetaald aan de medewerkers. Vaak gebeurt dit onbewust en zonder kwade bedoelingen. Ondernemers zijn vaak onvoldoende op de hoogte van de wetgeving rondom de vakantiebijslag. Feit blijft dat jij als werkgever dient te handelen naar de wetgeving. Ter voorkoming van fouten beantwoorden wij 12 vragen die bij jou op kunnen komen.


1. Moet over iedere euro die wordt uitbetaald aan de werknemer vakantiegeld worden gereserveerd?

Je moet vakantiegeld betalen over al het loon dat je aan een medewerker betaalt voordat je de inhoudingen in mindering brengt. Prestatietoeslagen, gevarengeld, uitbetaalde vakantiedagen, provisies en onregelmatigheidstoeslagen tellen dus ook mee in de berekening.

Ook voor zieke werknemers moet je vakantiegeld betalen. Als een medewerker tijdens ziekte bijvoorbeeld 70 procent van zijn loon ontvangt, bouwt hij over dat bedrag vakantiegeld op.


2. Wordt er vakantiegeld opgebouwd over overuren en meeruren?

Moet er onderscheid gemaakt worden tussen overuren bij een fulltime werknemer en meeruren bij een parttime werknemer? Bouwt een werknemer over deze extra uren vakantiegeld op?

In de regel spreken we van overuren als er meer wordt gewerkt dan de gebruikelijke maximale arbeidsomvang (in de regel 36, 38 of 40 uur). Overuren worden, in bepaalde gevallen,  voor een hoger percentage dan 100% verloond. Meeruren zijn 'overuren' voor een parttimer. Er wordt extra gewerkt, maar binnen de maximale arbeidsomvang. Deze uren worden voor 100% verloond. Over de meeruren moet vakantiegeld worden opgebouwd.

Per 1 januari 2018 is het verplicht om vakantiegeld op te bouwen over  overuren bij een fulltime werknemer. Indien je onder een CAO valt, kan het zijn dat in het CAO wordt bepaald dat er geen recht is op vakantiebijslag op overuren of dat dit tegen een lager bedrag is. Meeruren bij een parttimer moeten ook worden meegenomen in de opbouw van het vakantiegeld.


3. Is bij een nulurencontracten het vakantiegeld niet van toepassing?

Elke werknemer heeft recht op loon (salaris), vakantiegeld en vakantie uren. Je moet dus ook over het loon uit een nul-urencontract (over de gewerkte uren) vakantiegeld betalen.


4. Waarover hoef ik geen vakantiegeld uit te betalen?

Je hoeft geen vakantiegeld te betalen over betalingen die niet direct betrekking hebben op het reguliere dienstverband. Je moet dan bijvoorbeeld denken aan onkostenvergoedingen, bonussen, winstuitkeringen, eindejaarsuitkeringen (dertiende maand) en uitkeringen bij een bijzondere gelegenheid zoals jubilea. Het kan zijn dat de CAO waaronder je valt hier anders mee omgaat, deze is dan altijd leidend.


5. Is vakantiegeld altijd 8 procent van het bruto jaarloon?

Volgens de wet heeft iedereen in loondienst recht op minimumvakantiebijslag, welke minimaal 8 procent van het bruto jaarloon bedraagt. Je mag er ook voor kiezen om een hoger percentage uit te betalen. 

Wanneer je onder een CAO valt kan het zijn dat het CAO een hoger percentage aangeeft, dan dient deze te worden gehanteerd. Ondernemers die niet gekoppeld zijn aan een CAO, moeten minimaal 8% vakantietoeslag betalen. In sommige gevallen wordt er minder dan 8% vakantiegeld uitbetaald, wij verwijzen je hiervoor naar vraag 11 van deze tip.


6. Moet het vakantiegeld één keer per jaar worden uitgekeerd?

Je bent verplicht om minimaal één keer per jaar vakantiegeld uit te keren. Deze toeslag moet uiterlijk in juni zijn betaald. Maar je mag met medewerkers ook afspreken om het geld in termijnen of op een ander moment uit te keren. Dit moet wel schriftelijk zijn vastgelegd. Overweeg je het vakantiegeld op een ander tijdstip uit te keren, check dan wel de CAO. Mogelijk is hierin vastgelegd dat het geld op een bepaald moment moet worden uitgekeerd.

Bij uitzendwerk, oproepkrachten/nuluurders of vakantiewerk mag je het vakantiegeld maandelijks uitkeren bij het reguliere loon. Het is belangrijk dat een werknemer goede notie heeft van het feit dat het vakantiegeld maandelijks wordt uitbetaald. Zet het vakantiegeld dus altijd apart op de strook of vermeld het in de arbeidsovereenkomst.

Werknemers kunnen vragen om hun vakantietoeslag eerder te ontvangen, om bijvoorbeeld een schuld te kunnen aflossen. Je mag hier gehoor aan geven, maar bent hiertoe niet verplicht.

Het vakantiegeld moet in ieder geval eens per 12 maanden worden uitbetaald. Wanneer je het vakantiegeld te laat uitbetaald, kunnen je werknemers een verhoging eisen van maximaal 50%. Houdt hier rekening mee. Heb je met de medewerkers afspraken gemaakt over later uitbetalen en ze zijn hiermee akkoord dan is een verhoging niet aan de orde.


7. Moet ik vakantiegeld uitbetalen tegen het bijzonder tarief?

Het vakantiegeld is een extra inkomen, het wordt daarom belast alsof het bovenop het jaarinkomen komt. Wanneer je het bijzonder tarief niet toepast op het vakantiegeld, dan zal de Belastingdienst dit corrigeren in de inkomstenbelasting van de werknemer, waardoor de werknemer minder terug krijgt of zelfs moet bij betalen. Dit is niet wenselijk voor de werknemer. Wij adviseren daarom om het bijzonder tarief toe te passen. Je bepaalt het bijzonder tarief op basis van het jaarinkomen van de medewerker van het vorige jaar. 


8. Mag ik het vakantiegeld periodiek uitbetalen?

Je mag ook met de werknemers afspreken dat bij elke verloning het opgebouwde vakantiegeld direct wordt uitbetaald. Je hoeft in dit geval niet het bijzonder tarief toe te passen. Met andere woorden het vakantiegeld wordt verloond via de witte tijdvaktabel.


9. Moet ik vakantiegeld direct uitbetalen bij einde dienstverband?

Neemt een werknemer ontslag of wordt de arbeidsovereenkomst niet verlengd dan moet het nog openstaande deel van het vakantiegeld worden uitbetaald. Je kunt ervoor kiezen om het vakantiegeld direct uit te betalen in de laatste maand dat de werknemer werkzaam bij je is.  Vaak kiezen ondernemers ervoor om het vakantiegeld een maand later uit te keren zodat eventuele boetes of andere inhoudingen nog verrekend kunnen worden. 


10. Hoef ik over uitbetaalde vakantiedagen geen vakantietoeslag te reserveren?

Ook over uitbetaalde vakantiedagen moet je vakantiegeld reserveren. Immers, als jouw werknemer deze dagen gewoon had opgenomen, had je tijdens deze vakantie ook vakantiegeld betaald over het loon.


11. Betaal ik over het meerdere dan drievoud minimumloon geen vakantietoeslag? 

Als het door de werkgever en werknemer overeengekomen loon meer dan het drievoud van het minimumloon bedraagt, mag bij de arbeidsovereenkomst bepaald worden dat, over dit bovenliggende deel van het drievoud van het minimumloon, de werknemer geen recht heeft op vakantiebijslag of minder toeslag dan 8% opbouwt over het bovenliggende deel van het drievoud van het minimumloon. Dit moet wel schriftelijk zijn vastgelegd in de arbeidsovereenkomst.

Het minimumloon op jaarbasis is € 19.389,60 (april 2019), het drievoud hiervan is € 58.168,80. Indien het jaarloon inclusief 8% vakantietoeslag hoger is dan dit drievoud, mag je dus over dit meerdere deel andere afspraken maken. 


12. Moet ik aan een DGA of een Stagiaire vakantiegeld uitbetalen?

an een DGA (directeur groot aandeelhouder) of een stagiaire hoef je geen vakantiegeld uit te betalen. Je hoeft hier niets schriftelijk over vast te leggen. Natuurlijk mag je besluiten wel vakantiegeld uit te betalen, hier ben je vrij in.