Hoe kan ik het aantal dagen voor inhouding voor ziekte berekenen?


Wanneer een medewerker langdurig ziek is en u over deze ziekte een percentage mag inhouden op het salaris, dan is het belangrijk om het aantal ziektedagen per maand juist te berekenen. Humanwave berekent de inhouding alleen over gehele maanden, dus wanneer de ziekte gedurende de maand ingaat, dient u zelf de dagen in te voeren.


Dit berekent u aan de hand van het aantal werkdagen in de ziekte periode en de gemiddeld aantal werkdagen per maand.


Wij leggen de berekening uit aan de hand van het volgende voorbeeld.

Stel uw medewerker wordt ziek op 10 mei 2018.

Mei heeft 23 werkdagen.

Vanaf 10 mei zijn er 16 werkdagen (u hoeft hierbij geen rekening houden met de planning, het gaat om het totaal aantal werkdagen)

Het gemiddeld aantal werkdagen rekent u uit door het totaal aantal werkdagen te delen door 12 maanden. Het totaal aantal werkdagen per jaar is meestal 260, uw CAO kan ook 261 of 262 dagen voorschrijven. Uitgaande van 260 werkdagen is het gemiddelde aantal werkdagen per maand 260 / 12 = 21.67 


Om het aantal dagen ziek te bepalen krijg je de volgende formule:

aantal werkdagen ziek in de maand x gemiddelde aantal dagen per maand / daadwerkelijke werkdagen per maand

Dit geeft de volgende som: (16 x 21.67) / 23 = 15.1 dagen ziek voor mei


Deze 15.1 dagen voert u in bij 'Aantal' in het component 'Inhouding voor ziekte'. Daarnaast voert u het percentage in dat ingehouden dient te worden, in dit voorbeeld is dit 10% waardoor de medewerker 90% van zijn salaris krijgt uitbetaald:


Vanaf 1 juni kunt u de inhouding periodiek invoeren:U dient de berekening ook te maken wanneer u volgens (CAO) afspraak het eerste half jaar 10% mag inhouden op het salaris en het tweede half jaar 20%

Wanneer u vanaf 10 mei het nieuwe percentage mag doorvoeren, dan moet u dit als volgt instellen:

1. Het huidige component 'Inhouding voor ziekte 10%' eindigt u per 30 april 2018

2. U voegt een eenmalig component toe voor 10% voor het de ziekte gedurende 1 tot en met 9 mei, volgens bovenstaande berekening

3. U voegt een eenmalig component toe voor 20% voor de ziekte gedurende 10 tot en met 31 mei, volgens bovenstaande berekening

4. U voegt een periodiek component toe voor de periode 1 juni tot 30 oktober. Daarna volgt u dezelfde systematiek voor het volgende halfjaar, indien u dan weer een ander percentage mag inhouden.