Loonkostenvoordelen voor arbeidsgehandicapten en oudere werknemers

Loonkostenvoordelen voor arbeidsgehandicapten en oudere werknemers

Loonkostenvoordelen voor arbeidsgehandicapten en oudere werknemers

Met ingang van 1 januari 2018 zijn er vier loonkostenvoordelen (LKV). Dit zijn:
 1. LKV oudere werknemer
 2. LKV arbeidsgehandicapte werknemer
 3. LKV doelgroep banenafspraak en scholingsbelemmerden
 4. LKV herplaatsen arbeidsgehandicapte werknemer

Wanneer heb je recht op de loonkostenvoordelen? 
Je kan voor 1 of meer van je werknemers recht hebben op een loonkostenvoordeel. Jij en je werknemer moeten dan aan de voorwaarden voldoen. De voorwaarden waar je aan moet voldoen verschillen per loonkostenvoordeel. Het belangrijkste is dat een medewerker een doelgroepverklaring heeft. Deze doelgroepverklaring is vaak in het bezit van de medewerker of deze kan worden aangevraagd. Het is van belang dat deze verklaring bij indiensttreding (indien van toepassing) gelijk wordt aangevraagd. Aan het einde van dit document vind je meer informatie over de overige voorwaarden.

Hoe hoog zijn de loonkostenvoordelen?
Heb je voor een werknemer recht op 1 van de loonkostenvoordelen? Dan krijg je van de Belastingdienst een bedrag per verloond uur. Dit bedrag is niet voor alle loonkostenvoordelen gelijk.

Hoeveel loonkostenvoordeel je krijgt, hangt dus af van hoeveel verloonde uren de werknemer heeft en om welk loonkostenvoordeel het gaat het.

 Loonkostenvoordeel
 Bedrag per verloond uur (€)
 Maximum bedrag per jaar (€)
Aantal jaren dat u het LKV voor dezelfde werknemer mag aanvragen
 Oudere werknemer
 3,05
 6.000
 3
 Arbeidsgehandicapte werknemer
 3,05
 6.000
 3
 Doelgroep banenafspraak en scholingsbelemmerden
 1,01
 2.000
 3
 Herplaatsen arbeidsgehandicapte werknemer
 3,05
 6.000
 1

Hoe moet je deze tabel lezen?
Wanneer de medewerker 1 uur werkt en de medewerker valt onder het loonkostenvoordeel oudere werknemer, dan krijg je € 3,05 terug met een maximum van € 6.000 per jaar (1.968 uren). Het maakt niet uit hoeveel de medewerker verdient.

Wanneer worden de loonkostenvoordelen betaald?
De loonkostenvoordelen uit 2019 worden uiterlijk in september 2020 betaald. De reden hiervoor is dat pas na 2019 het aantal gewerkte uren bekend is.
Het proces ziet er als volgt uit: In maart 2020 krijg je een voorlopige berekening van de voordelen. Wanneer je het niet eens bent met deze berekening, dan kan je tot 1 mei 2020 correcties indienen voor 2019. Je krijgt het bedrag in één keer uitbetaald voor alle medewerkers.

Voorwaarden in detail:

Voorwaarden LKV oudere werknemer (56+)
Je hebt recht op dit voordeel als je een werknemer in dienst neemt die voldoet aan de volgende voorwaarden:
 • Hij of zij is verzekerd voor 1 van de werknemersverzekeringen.
 • Hij of zij is 56 jaar of ouder, maar heeft de AOW-leeftijd nog niet bereikt.
 • Hij of zij is in de 6 maanden voor je hem of haar aanneemt, niet bij je in dienst geweest.
 • Hij of zij had, in de kalendermaand voor hij bij je in dienst kwam, recht op een uitkering.
 • Je hebt voor de werknemer een doelgroepverklaring, waaruit blijkt dat de werknemer aan deze voorwaarden voldoet. 

Voldoen jij en de werknemer aan alle voorwaarden? Dan mag je het loonkostenvoordeel vanaf het begin van de dienstbetrekking maximaal 3 jaar aanvragen voor deze werknemer. Het loonkostenvoordeel geef je aan in de aangifte loonheffingen. 


Voorwaarden LKV arbeidsgehandicapte werknemer
Je hebt recht op dit voordeel als je een werknemer in dienst neemt die voldoet aan de volgende voorwaarden: 

 • Hij of zij is verzekerd voor 1 van de werknemersverzekeringen. 
 • Hij of zij heeft de AOW-leeftijd nog niet bereikt.
 • Hij of zij is in de 6 maanden voor je hem of haar aanneemt, niet bij je in dienst geweest.
 • Hij of zij had, in de kalendermaand voor hij bij je in dienst kwam, recht op een WIA/WAO of Waz-uitkering.
 • Je hebt voor de werknemer een doelgroepverklaring. Uit deze verklaring blijkt dat de werknemer voldoet aan de voorwaarden.

Voldoen jij en de werknemer aan alle voorwaarden? Dan mag je het loonkostenvoordeel vanaf het begin van de dienstbetrekking maximaal 3 jaar aanvragen voor deze werknemer. Het loonkostenvoordeel geef je aan in de aangifte loonheffingen. 


Voorwaarden LKV doelgroep banenafspraak en scholingsbelemmerden
Je hebt recht op dit voordeel als je een werknemer in dienst neemt die voldoet aan de volgende voorwaarden:

 • Hi of zij is verzekerd voor 1 of meer werknemersverzekeringen.
 • Hij of zij heeft de AOW-leeftijd nog niet bereikt.
 • Hij of zij is in de 6 maanden voor je hem of haar aanneemt, niet bij je in dienst geweest.
 • In de kalendermaand voor u hem aanneemt, voldoet hij aan 1 van de volgende voorwaarden:
  • Hij of zij heeft recht op een uitkering of arbeidsondersteuning op grond van de Wet Wajong.
  • Hij of zij heeft een WSW-indicatie (Wet sociale werkvoorziening).
  • Hij of zij is volgens UWV of de gemeente niet in staat om 100% van het wettelijke minimumloon te verdienen en wordt onder verantwoordelijkheid van de gemeente naar werk begeleid. In beide gevallen geldt dat je hem of haar op of na 1 januari 2016 in dienst hebt genomen.
  • Hij of zij heeft een indicatie als arbeidsbeperkte. Hieronder vallen onder meer schoolverlaters van het Voortgezet Speciaal Onderwijs en schoolverlaters van het Praktijkonderwijs.
  • Hij of zij heeft een Wiw-baan (Wet inschakeling werkzoekenden) of een ID-baan (In- en doorstroombaan).
  • Hij of zij had op of na 1 januari 2013 een WSW-indicatie (Wet sociale werkvoorziening) of recht op een uitkering of arbeidsondersteuning op grond van de Wet Wajong, maar heeft op enig moment tot 1 mei 2015 de indicatie dan wel uitkering of arbeidsondersteuning verloren. Hiervan uitgezonderd is de persoon met een Wajong-status die geen arbeidsvermogen heeft. 
  • Hij of zij kreeg een ziekte of handicap voor zijn of haar 18e verjaardag of tijdens een studie en kan alleen met een uitkering of subsidie het wettelijk minimumloon verdienen.
  • Hij of zij hoort niet tot de doelgroep banenafspraak, hij of zij heeft door een ziekte of gebrek problemen gehad bij het volgen van onderwijs en hij of zij komt binnen 5 jaar na afronding van dat onderwijs bij je in dienst.
  • Hij of zij voldoet niet langer aan de bovenstaande voorwaarden maar is nog wel opgenomen in het doelgroepregister.
 • Je hebt voor de werknemer een doelgroepverklaring. Uit deze verklaring blijkt dat de werknemer voldoet aan de voorwaarden.

Voldoen jij en de werknemer aan alle voorwaarden? Dan mag je het loonkostenvoordeel vanaf het begin van de dienstbetrekking maximaal 3 jaar aanvragen voor deze werknemer. Het loonkostenvoordeel geef je aan in de aangifte loonheffingen. 


Voorwaarden LKV herplaatsen arbeidsgehandicapte werknemer
Je hebt recht op dit voordeel als je een arbeidsgehandicapte werknemer herplaatst die voldoet aan de volgende voorwaarden. Van herplaatsen is sprake als een arbeidsgehandicapte werknemer weer geheel of gedeeltelijk voor je gaat werken, in zijn eigen functie of in een andere.

 • Hij of zij is verzekerd voor 1 of meer van de werknemersverzekeringen. 
 • Hij of zij heeft de AOW-leeftijd nog niet bereikt.
 • Hij of zij had, in de kalendermaand voor hij bij je in dienst kwam, recht op een WIA/WAO of WAZ-uitkering.
 • Je hebt voor de werknemer een doelgroepverklaring. Uit deze verklaring blijkt dat de werknemer voldoet aan de voorwaarden.

Voldoen jij en de werknemer aan alle voorwaarden? Dan mag je het loonkostenvoordeel vanaf het begin van de dienstbetrekking maximaal 1 jaar aanvragen voor deze werknemer. Het loonkostenvoordeel geef je aan in de aangifte loonheffingen. 

Bron: Handboek Loonheffingen hoofdstuk 26


  • Related Articles

  • Inhouding WGA bij werknemers: weergave in journaalposten en loonaangiftes

   Aan het begin van het jaar ontvang je van de Belastingdienst een brief met daarin het Werkhervattingskas (Whk) premiepercentage. De gedifferentieerde Whk premie is een sociale premie die bestaat uit een premiecomponent Werkhervatting Gedeeltelijk ...
  • Wat zijn Instellingen belasting, en waar vind ik deze?

   Elke werknemer moet loonbelasting afdragen en is verzekerd voor bepaalde werkgeversverzekeringen. De instellingen voor de belasting zijn van belang voor een juiste salarisberekening, het klaarzetten van de betaling en het doorgeven van de correcte ...
  • Wat is bijzonder tarief en hoe bepaal ik dit voor 2023?

   De loonheffing bijzonder tarief is het belastingpercentage wat wordt toegepast op eenmalige verloningen. Hierbij kan je onder andere denken aan het vakantiegeld, overwerk, 13de maand, een bonus, eenmalige uitkeringen en de uitbetaling van ...
  • Inrichten Onkostendeclaratie - Eten en drinken voor de WKR

   Wanneer je het component 'Onkostendeclaratie - eten en drinken' aanpast of toevoegt, zijn de volgende velden van belang. Debet onbelast: De grootboekrekening die gebruikt wordt om het onbelaste gedeelte op te boeken Debet belast: De grootboekrekening ...
  • Wat betekenen de getallen en iconen in het salaris proces?

   Wanneer je de salarisadministratie hebt uitbesteed aan Humanwave dan betekent dit een verloning met meer inzicht en meer controle.  Dit inzicht geven wij door bij het aanbieden van de concept stroken en het aanbieden van de definitieve bestanden een ...