Belangrijke begrippen AVG

Belangrijke begrippen AVG

Per 25 mei 2018 is de General Data Protection Regulation (GDPR) / Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Binnen de de GDPR/AVG draait het onder andere om persoonsgegevens, personen, betrokkene, verwerker en verwerkingsverantwoordelijke, maar wat betekenen deze begrippen precies? Hier onder zullen de belangrijkste begrippen uit de GDPR/AVG wetgeving worden behandeld. 

Persoonsgegevens zijn onder andere de naam, adres, e-mailadres, foto’s, etc. Oftewel alles waarmee een persoon/burger geïdentificeerd kan worden.

Wat is het verschil tussen reguliere persoonsgegevens en bijzondere persoonsgegevens?
Reguliere persoonsgegevens: De volgende gegevens kunnen persoonsgegevens zijn, wanneer ze (op zichzelf of in combinatie met andere gegevens) tot een persoon te herleiden zijn: NAW gegevens, leeftijd, Externe code, telefoonnummer, e-mail adres, IP adres, bank gegevens en videobeelden.
Bijzondere persoonsgegevens: In beginsel is het verwerken van bijzondere persoonsgegevens niet toegestaan. Denk aan: etnische afkomst, godsdienst of geloofsovertuiging, politieke voorkeur, gezondheid, seksuele leven, lidmaatschap van een vakbond, biometrische gegevens, genetische gegevens, BSN*
(* het is nog onduidelijk hoe onder de AVG aan dit gegeven invulling wordt gegeven) 

Personen/burgers zijn binnen Humanwave bijvoorbeeld de gebruiker, een medewerker, een gedetacheerde, een relatie, een betrokkene, etc.
Betrokkene is de geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon, waarop de gegevens betrekking hebben.
Verwerker is de partij die in opdracht van de verwerkingsverantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt. Humanwave is een verwerker.
Verwerkingsverantwoordelijke is een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan die/dat, alleen of samen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt. Je bent als klant van Humanwave B.V. de verwerkingsverantwoordelijke.
 
Rechten van personen/burgers
Met de GDPR/AVG krijgen betrokkenen meer zeggenschap over hun persoonsgegevens. Binnen Humanwave kun je een aantal rechten reeds uitoefenen. Zo kun je de betrokkenen inzage geven in het dossier en documenten kunnen worden verwijdert wanneer dit van toepassing is. Doordat betrokkenen inzicht hebben in het dossier, kan rectificatie en aanvulling door betrokkenen aangegeven worden, zodat je tot verwerking hiervan kunt overgaan.
 
Belangrijke verplichtingen
Iedere organisatie dient in ieder geval aan de volgende drie GDPR/AVG verplichtingen te voldoen:
 1. Organisaties moeten op een begrijpelijke manier communiceren over hoe data verzameld en verwerkt wordt.
 2. Organisaties moeten persoonsgegevens kunnen verwijderen (Recht om vergeten te worden) als de persoon dit vraagt, maar alleen als er geen geldig tegenargument gegeven kan worden.
 3. Organisaties zijn verplicht een datalek (Meldplicht bij datalekken) te melden binnen 72 uur, tenzij je kunt aantonen dat het lek geen gevaar is voor de verzamelde persoonsgegevens.


  • Related Articles

  • AVG Wet introductie

   Wij kunnen er niet meer om heen, privacy van data is belangrijk. We willen allemaal namelijk weten wat er gebeurt met onze gegevens en wij willen voorkomen dat onze gegevens op straat komen te liggen. Binnen de gehele Europese Unie is sinds 25 mei ...
  • Bewaartermijnen AVG

   Als organisatie verwerk je persoonsgegevens waarvoor je een wettelijke grondslag hebt. Om problemen te voorkomen is het belangrijk voor je om te weten dat je de privacy rechten van betrokkenen niet zonder meer kunt uitoefenen omdat je moet voldoen ...
  • Hoe behoud je het overzicht in de personeelsdossiers?

   Als werkgever ben je verplicht om een personeelsdossier bij te houden voor elke medewerker. Het aantal documenten dat je moet beheren kan echter flink oplopen. Daarnaast heb je te maken met zaken als bewaartermijnen, de AVG-wet en er kunnen ...
  • AVG binnen Humanwave

   De nieuwe AVG wetgeving is nadrukkelijk ook van toepassing op de data van jouw werknemers. In de ontwikkeling van onze HR- en salarissoftware houden wij standaard al rekening met de privacy. Hierdoor is privacy by design gewaarborgd. Humanwave helpt ...
  • Hoe anonimiseer ik een medewerker?

   In de bestaande AVG privacywetgeving moet het mogelijk zijn voor medewerkers om geanonimiseerd te worden wanneer zij hierom vragen. Belangrijk is dat de regels van de Belastingdienst wel in acht worden genomen. Zo is dit niet mogelijk wanneer de ...